Hamburglu yazar Süleyman Deveci ‘nin Hamburg´da Edebiyat“ adlý kitabý piyasaya çýktý. Deveci, 8. kitabý olan Hamburg’da Edebiyat’ta, göçmen edebiyatýnýn Hamburg’da ve Almanya’daki izdüþümlerini bugüne kadar ele alýnmadýðý boyutlarýyla, göçmenlerin cephesinden derinlemesine eleþtirisel incelemeye çalýþtýðýný belirtti. Deveci ‘’Göçmenlerin edebiyatý hangi süreçten geçiyor, kimler uðraþýyor, okuyucu kitlesini ne ölçüde etkiliyorlar bunlarý bir edebiyatçý gözüyle inceledim’’ dedi. Siyasilerin, futbolcularýn ya da reklamcýlarýn edebiyatýn bayraðýný daha da yukarýya yükseltmeleri için kendilerince gerekçeleri olmadýðýný söyleyen Deveci, bu vazifenin yine burada yaþayan edebiyatçýlara düþtüðünü belirterek ‘’Bu anlamda aynayý, ýþýðý, feneri kendimize tutmak zorundayýz’’ þeklinde açýkladý.

. Ýnsanlarýn genellikle göçmen yazarlara yaptýklarý iþleri veya kaç kitap, ne kadar zamanda çýkardýðý gibi detaylar üzerinde durduklarýný belirterek, Almanya’da koþullar ve zemin olgunlaþtýðýnda her yapýtýn kendisini gerçekleþtirmeye mahkum olduðunu ve insanlarýn yazarlarý deðil, ne yazmalý, yazýlanýn ne olduðu üzerinde yoðunlaþmasý gerektiðine dikkat çekti. Deveci ‘’Buralarda yaþayýp baþka diyarlarý yazanlar da var, ya da tam tersine uzaklardan buralarý anlayýp kavradýðýný iddia ederek, buralarý yazma iþine koyulanlar da var. „Hamburg´da Edebiyat“ ýn tam da bu koþullarý anlatýyor, bu türden sorunlarý irdeliyor, kendince soruyor, yanýtlar bulmaya, vermeye çalýþýyor’’ dedi. „Hamburg´da Edebiyat“ ýn bir nevi dalga, yeni bir sürecin baþlangýcýnýn habercisi olduðunu vurgulayan Deveci ‘’Daha verimli, en çok ta kaliteli ürünlerin müjdecisi. Her beklentiye yanýt verilemese de genelin arzularý az çok biliniyor. Bu anlamda en geniþ çevreye ulasmanýn dayatmasý hesap dýþý býrakýlmamalý.

Sýrada yeni öyküler ve romanlar sözkonusu. Arada bir yine bu seferki gibi benzer eleþtiri denemeleri ile yola kaldýðýmýz yerden devam derken yine yeni bir kitapla okura çaðrýda bulunmak ayrý bir sevinç’’ þeklinde konuþtu.

1 Yorum

Yorum Yap